Sopimusehdot

Sopimusehdot

1. Lehmuksen jäsenyys

Lehmuksen jäseniä ovat kaikki voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Lehmuksessa sopimuksen allekirjoittaneen holhoojan vastuulla. Henkilön joka haluaa Lehmuksen jäseneksi tulee allekirjoittaa jäsensopimus. Jäsenyys on voimassa toistaiseksi. Sopimustyypistä riippuen jäsenyys voi sisältää erikseen sovitun sitoutumisajan. Jäsenyyden sopimustyyppi määritellään jäsensopimuksessa. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.

2. Jäsenen vastuu

Jäsenelle luovutetaan erillistä maksua vastaan jäsenyyden todentamista/kulunvalvontaa varten henkilökohtainen RFID avaimenperä ns. jäsenkortti. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Jäsenkortti on aina esitettävä Lehmuksessa vierailtaessa. Jäsen sitoutuu tutustumaan Lehmuksen turva- ja järjestyssääntöihin sekä muihin toimintaohjeisiin ja noudattamaan niitä. Jäsen sitoutuu noudattamaan Lehmuksen harjoitusmenetelmiä ja harjoitusvälineitä koskevia neuvoja. Jäsenen on välittömästi tiedotettava nimen, puhelinnumeron, osoitteen, tilinumeron tms. muutoksesta. Lehmuksen jäsenkortin kadotessa tulee jäsenen lunastaa uusi kortti kadonneen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Jäsenkorttia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

3. Liittymismaksu

Jäsensopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä on suoritettava hinnaston mukainen liittymismaksu. Liittymismaksua ei palauteta jäsensopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.

4. Jäsenmaksu

Liittymismaksun lisäksi tulee lunastaa 12 kk tai voimassa toistaiseksi (min. 3 kk) oleva jäsenyys, joka antaa jäsenelleen liikuntakeskuksen käyttöoikeuden. Lehmus laskuttaa jäsenmaksun Jäsensopimuksen mukaisesti Jäsensopimuksen voimassaoloaikana laskutuskauden olles-sa yksi kuukausi. Jäsenen jäsenmaksun voi suorittaa joko kokonaan tai osittain muu henkilö tai yritys (esim. työnantaja), maksajasta riippumatta Jäsen on itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kaikki maksut tulevat suoritetuksi (poikkeuksena alaikäiset). Lehmus pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, muutokset tulevat voimaan kuitenkin vasta sitoutumisajan jälkeen. Lehmuksella on oikeus muuttaa Jäsenmaksua välittömästi voimaantulevaksi, jos jäsenmaksuun sisältyvä ALV muuttuu tai jäsenmaksuun tulee muu julkinen vero tai maksu.

5. Tarjottavat palvelut

Jäsenellä on oikeus hyödyntää Lehmuksen palveluja jäsenkauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lehmus ei kuitenkaan voi aina taata paikkkaa Jäsenen valitsemaan harjoitukseen, joka tapahtuu ryhmissä, edellyttää erityisvarusteita tai jos osallistujien määrä tai pääsy on muusta syystä rajoitettu. Lehmus ei vastaa harjoitusmahdollisuuden esteestä, joka johtuu Lehmuksen ulkopuolisista seikoista ja joihin Lehmuksella ei ole vaikutusmahdollisuutta tai joita ei voi ennakoida esim. palo- tai vesivahinko. Lehmus ei vastaa vahingoista eikä korvaa menetyksiä, jotka aiheutuvat Jäsenen Lehmuksen liikuntakeskukseen tuomalle omaisuudelle. Lehmus kuitenkin korvaa viallisista tai puuteellisista harjoitusvälineistä johtuvat tai Lehmuksen henkilökunnan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot.

6. Jäsenyyden voimassaoloaika

Jäsensopimus ja jäsenyys on voimassa joko 12 kk tai 3 kk:n määräajan. Määräajan jälkeen jäsensopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Toistaiseksi voimassa oleva jäsensopimus on irtisanottavissa kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Jäsenellä on oikeus “jäädyttää” jäsenyys yllättävän tapahtuman, kuten sairauden, vammautumisen tai ulkomaille muuton takia.

Jäsenellä on oikeus kahden viikon kuluessa Jäsensopimuksen voimaantulon alkamisesta päättää jäsenyytensä sitoutumisajasta riippumatta kirjallisella ilmoituksella. Lehmus veloittaa kyseisisessä tapauksessa liittymismaksun sekä yhden kuukauden jäsenmaksun ja palauttaa muut mahdollisesti suoritetut jäsenmaksut. Jäsenellä on tällöin oikeus hyödyntää jäsenyyden mukaisia palveluita yhden kuukauden ajan jäsenyyden alkamispäivästä.

Päiväjäsenyys on voimassa niin,että poistuminen tiloista tulee tapahtua klo 17 mennessä.

7. Jäsensopimuksen e-laskutukseen liittyvät maksuehdot

Liittymismaksu maksetaan etukäteen. Jäsenmaksuista voidaan  haluttaessa tehdä e-laskusopimus. Mikäli Jäsen ei ole eräpäivään mennessä suorittanut jäsenmaksua, Lehmus tai Lehmukselta toimeksiannon saanut yhteistyökumppani lähettää muistutuslaskun erääntyneestä jäsenmaksusta. Muistutuslasku sisältää muistutusmaksun. Mikäli muistutuslaskua ei makseta eräpäivään mennessä, lasku siirtyy perintään.

8. Vastuu maksuista

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, jäsenen oikeus Lehmuksen palveluiden käyttämiseen keskytetään siihen asti kunnes maksut on suoritettu. Toistuvissa maksuriketapauksissa Lehmuksella on oikeus irtisanoa Jäsensopimus, jolloin jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettavaksi. Lehmuksella on oikeus periä viivästyskorko ja muistutusmaksu myöhästyneistä maksuista.

9. Liikuntakeskuksen toimintaa ja sopimusehtoa koskevat muutokset

Lehmus pidättää itsellään oikeuden pitää Liikuntakeskusta suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Lehmus pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa ja rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Lehmus varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja perustelluista syistä johtuen edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

10.  Henkilötietojen käsittely ja tiedotteiden lähettäminen

Lehmus käsittelee jäsenen luovuttamia henkilötietoja voidakseen hallinnoida jäsenyyttä. Jäsenen tietoja kerätään ja käsitellään Suomen henkilötietolain (1999/523)* mukaisesti. Lehmus käsittelee Jäsentä koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Mikäli Jäsen on antanut nimenomaisen suostumuksensa, voi Lehmus lähetää Jäsenelle suoramarkkinointipostia myös sähköisesti. Jäsen voi milloin tahansa rajoitaa suostumustaan tai perua sen kokonaan.

*) ko. henkilölain löydät osoiteesta; www.finlex.fi

11. Soveltuva laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdolliset johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään ne sopimuksentekopaikan käräjäoikeudessa.

Ostamalla tämän sopimuksen hyväksyn tämän sopimuksen säännöt

Tervetuloa OMT- ja Liikuntakeskus Lehmuksen jäseneksi. Onnittelemme erittäin hyvästä päätöksestä!